KBLVB: Nieuwsberichten

Vrijheidsregeling (beŽindigen van het lidmaatschap)

Wie zijn lidmaatschap bij zijn club wenst te beŽindigen dient hiervoor actie te ondernemen tussen 1 en 30 april Ď18. Uitgebreide info zie onder.

1. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden geboden door het decreet van de niet-betaalde sportbeoefenaar om van club te veranderen, moet de aangeslotene zijn ontslag betekenen aan de KBVB en aan zijn club van toewijzing, op straffe van nietigheid per aangetekend schrijven en op straffe van verval in de decretale periode van 1 tot 30 april (en dus niet zoals voorheen tussen 1 en 30 juni) Aangetekende brief te adresseren aan: Dienst aansluitingen Voetbal Vlaanderen, Houba De Strooperlaan 145 - 1020 Brussel

Indien de aangeslotene minderjarig is, is de handtekening van een houder van het ouderlijk gezag vereist.

2. Het is van het grootste belang dat men aangeeft voor welke club men ontslag wenst te nemen zo niet verliest men zijn lidmaatschap bij alle clubs waarbij men is aangesloten.

3. De KBVB betekent, per kerende:

- aan de betrokkene, de registratie van het ontslag;

- aan zijn club van toewijzing en desgevallend aan de club waarvoor hij tijdelijk gekwalificeerd is, de ontvangst van dit ontslag.

4. Het ontslag heeft uitwerking op 1 juli erop volgend. Tot dan blijft de speler speelgerechtigd voor de club voor dewelke hij gekwalificeerd is op de datum van zijn ontslagname.

5. De speler amateur die ontslag nam in de periode van 1 tot 30 april kan zich heraansluiten bij de club van zijn keuze vanaf 15 mei, volgend op zijn ontslag.

< Terug...

Disclaimer © Website by Creations.be | Design by Mattgraphix.be
eXTReMe Tracker